back

Legislatie

Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
“situatia de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate”. (Art.2, lit. a)

Hotararea Guvernului nr. 2.288 din 2004 privind repartizarea principalelor functii privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta
“Ministerul Administratiei si Internelor coordoneaza gestionarea situatiilor de urgenta la nivel central, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel teritorial, prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, constituite conform legii”. (Art. 4)

Legea nr. 481 din 2004 privind protectia civila
“La actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila participa structuri de interventie din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza in timp scurt, unitati si formatiuni militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, servicii de urgenta voluntare, formatiuni de Cruce Rosie si alte structuri cu atributii in domeniu”. (Art. 60, pct. 2)

Legea nr. 215 din 2001 privind administratia publica locala

“Consiliul local are urmatoarele atributii principale:
…analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase”. (Art. 38, pct. 2, lit k)
“Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
…ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre”. (Art. 68, pct. 1, lit. h)

Legea nr. 32 din 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor
“Asigurare - operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate”. (Art. 2, pct. 3)
“Sunt scutite de impozite si taxe:
a) primele de asigurare si reasigurare, precum si comisioanele aferente acestora;
b) despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acorda asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel;
c) transferurile de valori ale plasamentelor si transferurile de portofolii de asigurari, intervenite intre asiguratori, din patrimoniul societatii cedente in patrimoniul celei cesionare, inclusiv ca urmare a divizarii, fuzionarii, lichidarii sau a oricaror forme de reorganizare interna a societatii de asigurare;
d) contributiile platite de asiguratori si de brokerii de asigurare la uniunile profesionale de profil.
(2) Primele de asigurare si reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal”. (Art. 43)

Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
“Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, in conditiile prezentei legi”. (Art. 1, pct. 1)

Legea apelor nr. 107 din 1996
“Se interzice amplasarea in zona inundabila a albiei majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte”. (Art. 49, pct. 1)
“Constituie contraventii in domeniul apelor urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
- amplasarea in albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte, fara avizul de amplasament, precum si fara avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor sau fara respectarea masurilor de protectie impotriva inundatiilor”. (Art. 87, pct. 9)

Legea nr. 137 din 1995 privind protectia mediului
“Detinatorii, cu orice titlu, ai padurilor, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si pajistilor au urmatoarele obligatii: e) sa asigure aplicarea masurilor speciale de conservare pentru padurile cu functii deosebite de protectie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare si eroziune, pe grohotisuri, stancarii, la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, precum si pentru alte asemenea paduri”. (Art. 52, lit. e)

Legea nr. 138 din 2004 privind imbunatatirile funciare

“Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele privind exploatarea, întretinerea, reparatiile si protectia amenajarilor de îmbunatatiri funciare:
Executarea de constructii ori infiintarea de plantatii in zona de protectie din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, fara acordul prealabil al Administratiei, organizatiilor sau federatiilor sau, dupa caz, a persoanelor juridice sau fizice care exploateaza aceste lucrari;
Taierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere de protectie antierozionala cu incalcarea normelor silvice”. (Art. 82, pct. 1, lit. d si e)

Legea 26 din 1996 privind codul silvic
“Statul, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, va incuraja crearea de perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole, plantarea cu specii forestiere a unor terenuri degradate, proprietate privata, neconstituite in perimetre de ameliorare, precum si a altor terenuri disponibile, asigurand gratuit, la cererea proprietarilor, material de plantat si asistenta tehnica necesara”. (Art. 94)

Conturi deschise la BRD - Piata Romana: RO44BRDE410SV20462054100 LEI RO36BRDE410SV24659404100 EUR RO85BRDE410SV18987804100 USD